Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Élelmiszeripari digitalizációs szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

450000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet

A képzés célja
A képzés célja élelmiszeripari digitalizációs mérnökök/szakemberek képzése, akik elkötelezettek a szakmájuk iránt, az élelmiszeripar és élelmiszerlánc digitalizáció területén rendelkeznek a megfelelő tanulási eredményekkel, akik ipari méréstechnikai, automatizálási, komplex adatelemzési és adatbányászati, döntéselőkészítési ismereteik birtokában hatékonyan tudják felügyelni, ellenőrizni és fejleszteni a biztonságos és kiváló minőségű, az emberi táplálkozásra minden tekintetben alkalmas élelmiszer előállításának folyamatát és forgalmazását. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési terület: agrár képzési terület
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely(ek): Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 450.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: péntek délután és szombati napokon

Részvétel feltétele:

 • szakmérnöki szakon: képzésben agrár képzési területen vagy biomérnöki vagy vegyészmérnöki alap- vagy mesterképzési szakon szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
 • szaktanácsadó szakon: képzésben agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező: Az ideális jelentkező nyitott technológiai problémák megoldására, rendelkezik kézügyességgel és hajlandó aktívan részt venni csapatmunkában. Előnyt jelent a magabiztos matematikai tudás, valamint a programozás vagy statisztika területen szerzett tapasztalat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: élelmiszeripari digitalizációs szakmérnök;
 • szaktanácsadó szakon: élelmiszeripari digitalizációs szaktanácsadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó tudás:

 • Ismeri a teljes élelmiszerlánc általános és specifikus jellemzőit, összefüggéseit, határait, működésének sajátosságait, legfontosabb fejlődési irányait, elméleteit, az ezeket felépítő terminológiát és a digitalizáció kapcsolódását.
 • Ismeri és érti az élelmiszeripari technológia automatizálásának, valamint az automatizált adatgyűjtés módszereit és műszaki lehetőségeit, a berendezések rendszerbe szervezésének feltételeit és módszereit.
 • Megfelelő ismeretekkel rendelkezik az élelmiszeriparban alkalmazott adatbázisok jellemzőiről, a heterogén rendszerekben tárolt információ strukturált kinyerésének módjáról.
 • Felismeri az egyes rendszerek közötti azonosságokat és különbségeket, az adott iparágak sajátosságainak megfelelő digitalizált rendszer bevezetéséhez a szükséges szintű ismeretek birtokába kerül.
 • Rendelkezik az élelmiszeripar területén az alapvető etikai szabályok ismeretével.
 • Birtokában van az élelmiszerlánc egészében alkalmazható korszerű team és projektmunka sajátosságainak.
 • Ismeri az élelmiszeripari digitalizáció területén releváns sajátos kutatási (ismeretszerzési és problémamegoldási) módszereket, az absztrakciós technikákat, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
 • Jól ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit, eszközeit.
 • Ismeri, érti az élelmiszeripari digitalizáció szakterület egészére vonatkozó speciális szókincset, magyar és legalább egy idegen nyelven egyaránt.

Képességek:

 • Tervező-fejlesztő mérnöki, kutatói szemlélettel végzi az élelmiszeripari digitalizáció szakterület ismeretrendszerét alkotó különböző elképzelések részletes analízisét.
 • Interdiszciplináris megközelítéssel azonosít speciális, az élelmiszeripari digitalizáció területén fennálló problémákat, a tudomány eszköztárával képes feltárni és megfogalmazni az azok megoldásához szükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.
 • Képes az élelmiszereket előállító vállalkozások automatizálásának tervezésében, a technológia üzemeltetésében, a vállalkozás technológiai és gazdasági adatainak áttekintésében, illetve az egyes funkcionális részterületek (termelésirányítás, logisztika) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldásában történő aktív részvételre.
 • Képes komplex módon áttekinteni, optimalizálni és irányítani az élelmiszerek előállításával foglalkozó vállalkozások technológiai berendezéseit.
 • Képes a környezetvédelmi és egészségvédelmi előírások figyelembevételével laboratóriumi, félüzemi, üzemi irányítástechnikai feladatok elvégzésére, gépek és berendezések működtetésére.
 • Képes az élelmiszertechnológia egyes folyamatairól önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseket készíteni.
 • Képes az élelmiszeripari digitalizációval kapcsolatban szakmailag megalapozott saját álláspont kialakítására és annak vitában való megvédésére általános gazdaságpolitikai, társadalmi, valamint speciális, a szakterülethez tartozó kérdésekben.
 • Képes ismeretei szintetizálására, nemcsak szakmai, hanem általános műveltségi területeken is.
 • Képes az élelmiszeripari vertikumban és a kapcsolódó területeken vezetési feladatok ellátására, önálló irányításra, team vagy projekt kialakítására, a vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére.
 • Értő, elemző módon követi és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációk forrásait.
 • Képes szakterületén magyarul és legalább egy idegen nyelven írásban és szóban megnyilvánulni, vitában részt venni.
 • Képes korszerű informatikai eszközök alkalmazására, szakszerű és hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációra.

Attitűd:

 • Elkötelezett a szakmája iránt, ismeri és vállalja annak alapvető értékeit és normáit, törekszik azok kritikai értelmezésére és fejlesztésére, a problémák szakmai alapokon történő megoldására.
 • Nyitott, motivált és fogékony a korszerű és innovatív eljárások megismerésére és gyakorlati alkalmazására, nyitott az élelmiszer-tudomány és -technológia paradigmaváltásaira.
 • Felismeri az élelmiszeripari digitalizáció területén megjelenő értékeket, fogékony a hatékony megoldást jelentő módszerek és eszközök alkalmazására.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, mely során jogkövető magatartás jellemzi.
 • Határozott, kitartó, de elfogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.
 • Önmagával szemben is kritikus és igényes.
 • Törekszik arra, hogy az élelmiszertudomány, az élelmiszer-technológia és élelmiszerbiztonság legújabb eredményeit, a hatékony önképzés érdekében, saját fejlődésének szolgálatába állítsa.
 • Véleményét szakmai szempontoknak rendeli alá, csoportmunkában kooperatív hozzáállás jellemzi.
 • Fontos számára a tudományos kutatás etikai szabályainak és normarendszerének betartása, valamint az egyén és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítése.

Autonómia és felelősség:

 • Jelentős önállósággal rendelkezik az átfogó és speciális szakmai kérdések felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában.
 • Feltárja a szakterületi kapcsolódásokat, felelősséggel vállalja és viseli tevékenységének más szakterületeket érintő következményeit.
 • Felelősséget érez a közreműködésével tervezett rendszer hatékony működéséért.
 • Felelősséget vállal a rábízott személyekért, eszközök, berendezések biztonságos és eredményes működéséért.
 • Döntési helyzetekben is felelősséget vállal azok környezeti, minőségügyi hatásaiért.
 • Kutatási és fejlesztési projektcsoportban autonóm módon képviseli véleményét.
 • Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket, vállalja döntéseinek következményeit.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Agrár ismeretkör/ismeretek: 45-55 kredit
Műszaki ismeretkör/ismeretek: 20-25 kredit
Kötelezően választható tárgyak (agrár ismeretkör): 6-8 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Baranyai László
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 35-43.
E-mail cím: baranyai.laszlo@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 1 305-7206
Honlap: https://uni-mate.hu