Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 január 24.

Agrárdiplomáciai menedzser szakirányú továbbképzés

MIND

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

350000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzés célja korszerű tudásbázis nyújtása az agrárdiplomáciai, a nemzetközi agrárkapcsolatok és kereskedelem területén dolgozó szakemberek részére az agrárdiplomácia nemzetközi és hazai összefüggéseiről, cél és eszközrendszeréről, valamint gyakorlati működéséről. Cél a külpolitikai és a külgazdasági stratégiával összhangban levő agrárdiplomáciai tevékenység folytatásának tudományos igényű elméleti, módszertani és gyakorlati ismereteinek átadása. A félévek során a hangsúly olyan, magasan kvalifikált szakemberek képzésén van, akik mind vezetőként, mind csapatban képesek önállóan dolgozni, bonyolult diplomáciai feladatokat megoldani a mindennapok gyakorlatában, mind nemzeti, mind EU és harmadik országok szintjén.

Képzési terület: agrár képzési terület
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 350.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombat

Részvétel feltétele: agrár, gazdaságtudományok, társadalomtudományi, jogi, BA, BSc, vagy főiskolai oklevél és minimum C típusú középfokú angol nyelvvizsga.

Az ideális jelentkező: A képzésre elsősorban azoknak – a főleg agártudományok, gazdaságtudományok, társadalomtudományok vagy jog területén alapszakos végzettséggel rendelkező – a szakemberek jelentkezését várjuk, akik elhivatottak a magyar agrárium jövője iránt és a jövőben az agrárgazdasági és agrárpolitikai folyamatok tevékenyrésztvevőjévé kívánnak válni. Az ideális jelentkező legalább középfokon beszél angolul, jó a kommunikációs és problémamegoldó készsége, tud és akar csapatban dolgozni. A képzés különösen ajánlott olyan, közigazgatásban, minisztériumi dolgozók számára, akik az agrárdiplomácia terén szeretnék elmélyíteni a tudásukat.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Agrárdiplomáciai menedzser

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés során a résztvevő a megszerzett ismeretek alapján képessé válik a megszerzett interdiszciplináris ismeretek birtokában egy adott világpolitikai helyzet agrárpolitikai elemzésére, a világgazdasági és azon belül agrárgazdasági folyamatok mélyebb megértésére és az Európai Uniót, illetve Magyarországot érintő gazdasági jellegű kihívások elemzésére. Magas szinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinek megfelelően érti és értelmezi a legfontosabb agrárdiplomáciai összefüggések alapjait. Ismeri az agrárdiplomáciai kapcsolatok elméletének legfontosabb paradigmáit, és tájékozott az egyes elméleti irányzatok közötti vitákkal kapcsolatban. Ismeri az EU döntéshozatali mechanizmusát, ennek szervezetét és működését különösen az agrárium területére vonatkozóan, a hazai, EU és regionális agrárbiznisz főbb szereplőit és a folyamatok fő tendenciáit, különös tekintettel az Európai Unió gazdasági helyzetére.    Tájékozott a 21. századi legjelentősebb az élelmiszerbiztonsággal összefüggő világpolitikai konfliktusok és válságok összefüggésrendszerében.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Agrárdiplomáciai ismeretek (17-23 kredit): diplomáciaelmélet és történet, nemzetközi kereskedelem és finanszírozás, külpolitikai és külgazdasági stratégia, világgazdasági ismeretek.
Általános ismeretek (17-23 kredit): az EU szakpolitikái és finanszírozásuk, agrár és vidékfejlesztési ismeretek, alkalmazott agrárpolitika, EU Közös Agrárpolitika, agrobiznisz ismeretek.
Alkalmazott ismeretek (10-14 kredit): stratégiai menedzsment ismeretek, pénzügyi-, gazdaságelemzési ismeretek, üzleti menedzsment ismeretek, agrármarketing ismeretek.
Specifikus ismeretek (6-10 kreidt): Agrárdiplomáciai angol szaknyelvi ismeretek fejlesztése, amely magában foglalja az angolnyelv EU használatának elmélyítését és az alkalmazásának gyakorlatát szimulációs esetfeldolgozások segítségével.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 0 kredit.

A pótjelentkezések benyújtási határideje: 2023. február 6. (hétfő) 20.00 óra

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    nyelvvizsga bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű igazolás
-    motivációs levél
-    önéletrajz

Képzés kezdete: 2023. február 27.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Koponicsné Dr. Györke Diána, egyetemi docens
Cím: MATE Kaposvári Campus 7400 Kaposvár Guba Sándor utca 40.
E-mail cím: koponicsne.gyorke.diana@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-800/3702 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu;
videkfejlesztes.uni-mate.hu