Településüzemeltető specializáció és Településmérnök MSc

Oktatott specializációk

Utolsó frissítés: 2022 december 02.

A TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ SPECIALIZÁCIÓ a MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetének településtervezéssel, urbanisztikával, építészettel, települési zöldinfrastruktúrával foglalkozó specializációja.
A BSc képzés első éveinek erős „zöld szemléletére” alapozva a TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ SPECIALIZÁCIÓN célzottan az épített világra, az építészetre, urbanisztikára, várostervezésre helyezzük a hangsúlyt. A specializáción oktatott tárgyak javarészt a városi kontextus, építészet, kultúra és design, valamint a zöldfelület és a táj témaköreit ölelik fel, melyeket alapozó és műszaki ismeretek egészítenek ki.
A specializáción a legnagyobb kreditértékű tárgyak a városi kontextus témakörébe tartoznak. Az alapszak összes szakirányán tanulható – a településépítészet tárgy folytatásának tekinthető településrendezés órákon a településtervezés jogi aspektusaiba is betekintést nyerhetnek a hallgatók. A specializáción a térségi és települési vizsgálatok,  településigazgatás és -gazdálkodás tárgyak mellett a szakdolgozatkészítés tárgyai is a városi kontextus témakörét ölelik fel a, melyhez sok kreatív munka, gyakorlati feladat is kapcsolódik.

Az építészet, design és kultúra témakörébe tartoznak az építészettel és társtudományaival összefüggő tárgyak. Az építészet órák célja az építészeti tervezés és városépítészeti kompozíció alapvető gyakorlati  kérdéseinek megismerése, ezért a félév során egyrészt tervezési alapismeretek átadása történik kisebb tervezési alapszituációkat modellező feladatok segítségével, másrészt a félévet végigkíséri egy komplex városépítészeti feladat megoldása is.

Az épített környezet megértéséhez elengedhetetlen a múlt ismerete. Az építészettörténet és települési értékvédelem órák kellő alapot nyújtanak a hallgatóknak a történeti korok építészetének – városépítészetének ismeretéhez.

A hallgatókban rejlő kreativitás bemutatásához szükségszerű a rajztudás, ábrázolási technikák folyamatos fejlesztése, ezért amellett, hogy két féléven keresztül további rajzórák kapcsolódnak a specializációhoz, a többi kreatív órán is nagy hangsúlyt kap a vizuális kifejezőképesség formálása.

Az épített és a természeti környezet erős kölcsönhatásban állnak egymással, így a táji és zöldfelületi ismeretek az oktatás fontos része marad a specializáció féléveiben is, ugyanakkor a korábbi szemeszterek során felszedett tudást a hallgatók – a specializációnak megfelelően – elsősorban települési szinten bővíthetik. Az összes szakirányon egyaránt megjelenő zöldfelületgazdálkodás tárgy mellett a TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ SPECIALIZÁCIÓN a hallgatók megismerkednek a települési szintű zöldfelületfenntartás, valamint a közterületek üzemeltetésének eszköztárával, módszereivel is, mely a munkában való elhelyezkedésüknél jelentős előnyként jelentkezik.

A szemesztereket olyan műhelyhetek egészítik ki, melyek további ismereteket nyűjtanak a települések világáról. A műhelyhetek során a csapatépítésen van a hangsúly, többnyire csoportmunkában egy konkrét témát körüljáró kutatási – tervezési feladat vár a hallgatókra. 

Az Pop-Art műhelyheteken rendszerint a Budai Campus egyes helyszíneit gazdagítják, formálják át különböző installációkkal a hallgatók, vagy épp urbanisztikai tematikájú társasjátékot fejlesztenek.

Egyes tárgyak feladata, témája összeér, egymásra épül, így két félév során ugyanazzal az izgalmas projektfeladattal foglalkozhatnak a hallgatók több tárgy keretén belül.

A TELEPÜLÉSÜZEMELTETŐ SPECIALIZÁCIÓ elsődleges – a legtöbb esetben automatikus – folytatása a településtervezéssel foglalkozó Településmérnök MSc szak, ahol további naprakész elméleti és gyakorlati szaktudáshoz juthatnak a hallgatók, megismerkednek az urbanisztika kortárs elméleteivel és gyakorlatával, kellő ismeretet szerezhetnek a településtervezés átfogó építészeti, műszaki, ökológiai, környezettudományi, szociológiai, közgazdasági, jogi és közigazgatási diszciplínái alapjairól. 
A Településmérnök MSc képzés elvégzésével Okleveles Településmérnök diploma, majd településtervezési jogosultság szerezhető.
A képzésekről bővebben:
https://telepulesuzemelteto.wordpress.com/
https://telepulesmernokfelveteli.wordpress.com/