Mester motivációs beszélgetés

Felvételi motivációs beszélgetés

Utolsó frissítés: 2023 december 21.

Technikai tudnivalók 2024. évi felvételi eljárásokban a mesterképzési felvételi motivációs beszélgetések lebonyolításával kapcsolatban

 

Tisztelt Jelentkező!

A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Felvételi Szabályzatában rögzítettek mellett, a 2024. évi felvételi eljárásokban a mesterképzésre történő motivációs beszélgetés (továbbiakban: motivációs beszélgetés), az Egyetem épületeiben személyes megjelenést nem igénylő módon, online felületen keresztül - élő videókép és hang egyidejű átvitelével - valósul meg.

A motivációs elbeszélgetés rendjéről, szabályainak, a szabálysértés következményeinek, illetve a jogorvoslati lehetőségének megismeréséről az alábbiakban tájékoztatom:

 1. A Jelentkező az Oktatási Hivatal által a www.felvi.hu honlapon működtetett E-felvételiben benyújtott jelentkezései alapján beosztásra kerül motivációs beszélgetésre, a motivációs beszélgetés időpontját és linkjét felvételi behívólevélben küldjük meg. A motivációs beszélgetés szakonként vagy egyes szakok esetében közösen kerül lebonyolításra az adott szak/szakok képzési helyétől/helyeitől és munkarendjétől/munkarendjeitől függetlenül, így adott szakon egyszer kerül a Jelentkező meghallgatásra. Az Egyetem a több szakot is megjelelő Jelentkezőket – a szakok közötti közös motivációs beszélgetés esetét kivéve – az egyes szakok vonatkozásában külön időpontokra osztja be motivációs beszélgetésre. A motivációs beszélgetés szakra vonatkozó időszakát a www.felvi.hu honlapon vagy az Egyetem honlapján (https://uni-mate.hu) a Felvételi menüpont alatt az adott felvételi eljárásra és képzési központra vonatkozó információknál tudja megtekinteni.
 2. A motivációs beszélgetés online történik. Az egyetem a beosztásnak megfelelően felvételi behívólevélben megküldi a jelentkező számára a motivációs beszélgetés linkjét, azaz „meghívja” a jelöltet a beszélgetésbe az általa az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőséggel, melyre a motivációs beszélgetés napján és idejében a Jelentkezőnek be kell jelentkeznie, majd a beszélgetésbe minden esetben a felvételi vizsgabizottság jóváhagyását követően kapcsolódhat be.
 3. A felvételi vizsga megkezdése előtt a Jelentkező személyi azonosságának az ellenőrzése céljából a Jelentkező oly módon köteles felmutatni a kamerába a személyazonosításra alkalmas arcképes, érvényes igazolványát, hogy az azonosításra alkalmas legyen. A motivációs beszélgetés kizárólag a Microsoft Teams-be történő sikeres belépést, majd személyi azonosítást követően kezdhető meg a megadott napon és időpontban.
 4. A vizsgára maximum 15 perc áll a Jelentkező rendelkezésére.
 5. A motivációs beszélgetés rögzítése, illetve a rögzített felvétel továbbítása, eltárolása tilos.
 6. A motivációs elbeszélgetésen való részvételével, tehát az online felületre való becsatlakozással a Jelentkező vállalja a vizsga körülményeket, szükséges technikai feltételek saját felelősségre történő biztosítását, így a megfelelő képi és hangi minőség biztosítását, valamint az internet kapcsolat meglétét.
 7. A motivációs beszélgetés idején nem lehet jelen más személy abban a helyiségben, ahol a Jelentkező tartózkodik.
 8. Azon helyiséget, ahol a Jelentkező a vizsgázik (motivációs beszélgetésen vesz részt), a motivációs beszélgetés ideje alatt a Jelentkező nem hagyhatja el.
 9. A motivációs beszélgetés eredménye (pontszáma) a www.felvi.hu felületen a Jelentkező jelentkezéséhez kerülnek rögzítésre.
 10. A Jelentkező a motivációs elbeszélgetés értékelésére vonatkozó esetleges észrevételeit, kifogásait a Felvételi Szabályzat 10. § (4) bekezdése alkalmazásával az eredmény ismertetésének (a www.felvi.hu felületen a jelentkező jelentkezéséhez történő pontszám rögzítés) napjától számítva 15 napon belül az Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettesénél írásban, e-mail üzenet formájában az oktatasi.rektorhelyettes@uni-mate.hu e-mail címre nyújthatja be. Az Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettese nyolc napon belül köteles a panaszt kivizsgálni és a döntésről a jelentkezőt írásban értesíteni. A határidő elmulasztása esetén panasztételnek helye nincs.
 11. A motivációs beszélgetés során bekövetkező szabálytalanság észlelése vagy annak alapos gyanúja esetén a felvételi vizsgabizottság a szabálytalanságról jegyzőkönyvet készít, melyet haladéktalanul megküld az Egyetemi oktatási és nemzetközi rektorhelyettese részére. Az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes a cselekmény súlya alapján dönt a Jelentkező felvételi eljárásból történő kizárása ügyében. A döntést határozatba kell foglalni és elektronikus úton meg kell küldeni a Jelentkező felvételi eljárás során megadott e-mail címére. Az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes döntése ellen a jelentkező a határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az Egyetem Hallgatói Felülbírálati Bizottsága részére a hfb@uni-mate.hu e-mail címre kell megküldeni.
 12. Ha a motivációs beszélgetés bármely félnél felmerült technikai probléma miatt megszakad, a felvételi bizottság egymás után, az adott vizsganapon belül még legfeljebb két alkalommal köteles megkísérelni a felvételiző újrahívását, sikertelenség esetén az m) vagy n) pontban rögzítettek alkalmazandók.
 13. Ha a vizsgát a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem érdekkörében felmerülő bármilyen rendkívüli esemény (technikai probléma, vis maior stb.) megzavarja, a vizsgát fel kell függeszteni és a vizsgát meg kell ismételni.
 14. Ha a vizsgát a Jelentkező érdekkörében felmerülő bármilyen rendkívüli esemény (technikai probléma, vis maior stb.) megzavarja, vagy a vizsgán elháríthatatlan akadály miatt nem tud megjelenni, arról a felvételi behívólevélben megjelölt munkatársat a megjelölt e-mail címen köteles tájékoztatni. Az esetleges pótlás lehetőségéről a képzést gesztoráló intézet oktatási igazgatóhelyettese dönt.

A Jelentkező a motivációs beszélgetés megkezdésével elfogadja a motivációs beszélgetés feltételeket és az online motivációs beszélgetésbe való bekapcsolódással az alábbiakban megfogalmazott nyilatkozatokat teszi.

Nyilatkozom, hogy

 1. a Microsoft Teams rendszeren keresztül lebonyolításra kerülő motivációs beszélgetésen részt veszek;
 2. a felvételi eljárás motivációs beszélgetésén történő részvételemhez biztosítom a vizsga lebonyolításához a felvételi tájékoztatásban előzetesen meghatározott, szükséges informatikai feltételeket (a megfelelő minőségű képi és hangi minőséget, valamint az internet kapcsolat meglétét);
 3. a motivációs beszélgetés rendjéről, szabályainak, a szabálysértés következményeinek, illetve a jogorvoslat lehetőségének megismeréséről szóló tájékoztatást megkaptam, tartalmát megismerem;
 4. a szóbeli felvételi vizsgát nem rögzítem, illetve harmadik személy részére nem továbbítom;
 5. amennyiben saját érdekkörömben adódik elháríthatatlan technikai probléma vagy egyéb esemény, történés, ami miatt a motivációs beszélgetést nem tudom megkezdeni, folytatni, befejezni, illetve azt nem lehet értékelni, tudomásul veszem, hogy a vizsga eredménytelen, annak pótlására csak az arra irányuló kérelem benyújtása és annak jóváhagyása mellett van lehetőség.

Tudomásul veszem, hogy természetes személyazonosító adataimat, elérhetőségi adataimat és az Egyetemet érintő jelentkezési adataimat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a felsőoktatási felvételei eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) korm. rendelet (a továbbiakban: Felvételi Rendelet) 12. § (3) bekezdésében és (6) bekezdésében megjelölt körben, továbbá a felvételi tájékoztatóban az adott szaknál bekért igazoló dokumentumok körében, a Felvételi Rendeletben meghatározott céllal kezeli.

Gödöllő, 2023. december 20.

 

Dr. Szabó István
oktatási és nemzetközi rektorhelyettes