Főcím

Vetőmag-gazdálkodási szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Vetőmag-gazdálkodási szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Gödöllő

Szarvas

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

275000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Növénytermesztési-tudományok Intézet

A képzés célja
Cél olyan szakemberek képzése, akik képesek a növénytermesztés biológiai alapjainak megőrzésére, fejlesztésére és eredményes hasznosítására. Kellő szaktudással rendelkeznek a vetőmag termesztésében, ellenőrzésben, minősítésben, kikészítésében és forgalmazásában jelentkező feladatok szakszerű megoldására. Széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a piaci lehetőségek feltárásában, az igények kielégítésének megszervezésében, a fajták és a vetőmag menedzselésében.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve:

 • Gödöllő képzési helyen: őszi és tavaszi félév;
 • Szarvas képzési helyen: tavaszi félév.

Képzési helyek: Gödöllő, Szarvas
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 275.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: háromszor egy hét/félév.

Részvétel feltétele:

 • Agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és nem mérnök szakképzettség; vagy
 • gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség; vagy
 • természettudomány képzési területen biológia vagy kémia szakon legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség.

Az ideális jelentkező: elkötelezett és a szakterületen dolgozik vagy tervezi, hogy ebben az irányban fejlődik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: vetőmag-gazdálkodási szaktanácsadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Szakmai kompetenciák:
A szakon végzett tudása:

 • a hazai és nemzetközi vetőmagtermesztés helyzetének széleskörű ismerete;
 • a vetőmag-gazdálkodás jogi szabályozásának ismerete;
 • vetőmagmarketing és kereskedelem naprakész ismerete;
 • vetőmagtermesztés ökonómiai vonatkozásainak ismerete, a hatékonyság növelésének lehetőségei;
 • széleskörű magbiológiai ismeretek; a vetőmagtermesztés genetikai alapjainak ismerete
 • a vetőmagtermesztés és -fenntartás növénynemesítési alapjainak készségszinten történő alkalmazása;
 • molekuláris növénynemesítés, növényi biotechnológia, GMO-szervezetek;
 • vetőmagtermesztés (-előállítás) technológiája (szántóföldi, zöldségnövények);
 • vetőmagtermesztés szántóföldi ellenőrzése, vetőmagfeldolgozás;
 • akkreditált vetőmaglabor munkájának készségszintű ismerete.

Képességek:
A szakon végzett

 • képes a növénytermesztésben és vetőmag-előállításban alkalmazható, új módszerek és technikák, technológiák gyakorlati alkalmazására;
 • képes speciális, a növénytermesztéssel kapcsolatos szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására;
 • képes a növénytermesztéssel és vetőmag-előállítással kapcsolatos tevékenységek meghatározására, megtervezésére és megszervezésére, valamint a végrehajtásához szükséges feltételek biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére.

Attitűd:
A szakon végzett

 • felismeri az értékeket, fogékony a hatékony megoldást jelentő vetőmag-előállítási módszerek és eszközök alkalmazására;
 • elkötelezett a problémák szakmai alapokon nyugvó megoldására;
 • elkötelezett a környezetvédelem, természetvédelem és a fenntartható agrárgazdaság mellett;
 • fontos számára a tudományos kutatás etikai szabályainak és normarendszerének betartása.

Autonómia és felelősség:
A szakon végzett

 • önállósággal rendelkezik átfogó és speciális a növénytermesztéssel kapcsolatos szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában;
 • képes önálló, környezetszemléletű gazdálkodásra, korszerű, a növénytermesztéshez kapcsolódó mezőgazdasági technológiák alkalmazására, fejlesztésére;
 • végig gondolja és felelősséggel képviseli a növénytermesztés és vetőmag-előállítás etikai kérdéseit és vállalja döntéseinek következményeit.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
A vetőmag-gazdálkodás hazai és nemzetközi aspektusai, OECD vetőmagrendszer: 6 kredit.
A vetőmagtermesztés genetikai-, nemesítési alapjai, növénybiotechnológiai és molekuláris növénynemesítési ismeretek: 14 kredit.
A vetőmagtermesztés technológiája, szántóföldi ellenőrzési ismeretek, vetőmagfeldolgozás: 14 kredit.
Vetőmagvizsgálat, -minősítés: 4 kredit.
A vetőmagtermesztés közgazdaságtana: 8 kredit.
A vetőmagvertikum tanulmányozása: 4 kredit.
A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévben induló képzés esetén: 2024. január 15., őszi félévben induló képzés esetén: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. március 4., 2024. szeptember 23.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Gödöllő képzési helyen:
Név: Dr. Mikó Péter Pál egyetemi docens, szakfelelős, Straubné Nagy Ilona ügyintéző
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: miko.peter.pal@uni-mate.hu; straubne.nagy.ilona@uni-mate.hu
Tel.: 06 28 522-000 / 3261 mellék, Mobil: 06 30 324-2716;
Szarvas képzési helyen:
Név: Dr. Futó Zoltán egyetemi docens, szakkoordinátor
Cím: 5540 Szarvas, Petőfi u. 9.
E-mail cím: futo.zoltan@uni-mate.hu; to.szarvas@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 66 312-774; 06 66 313-311 / 2117 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu