Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

Utolsó frissítés: 2023 december 28.

Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

Keszthely

Kaposvár

Gyöngyös

Szarvas

felsőoktatási szakképzés

MIND

Képzés munkarendje:

nappali

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja nappali munkarenden:

250000 Ft/félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


1.   A felsőoktatási szakképzés megnevezése: mezőgazdasági felsőoktatási szakképzés

  (Agricultural Assistant)

2.   A felsőoktatási szakképzés oklevélben szereplő megjelölése

-    szakképzettség: felsőfokú mezőgazdasági mérnökasszisztens

-    szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Agricultural Engineer Assistant

3.   Képzési terület: agrár

4.   A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakör(ök):

     3131 Mezőgazdasági technikus

     3161 Munka- és termelésszervező

     1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője

     4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

5.  A képzési idő félévekben: 4 félév

6.  A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

-    A képzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).

-    Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős képzésben a szakmai gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra.

-    A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

7.  A felsőoktatási szakképzés célja

A felsőoktatási szakképzés célja olyan agrárszakemberek képzése, akik részt vesznek a mezőgazdasági termelési folyamat, a termék-előállítás technológiai változatainak működtetésében; közreműködnek a mezőgazdasági termelést végző kis- és középüzemek munkájában, a termék-előállítás folyamatában, a feldolgozásban, az értékesítésben, továbbá közreműködnek a pénzügyi tervek összeállításában, a gazdasági döntés-előkészítésben.

7.1.  Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

7.1.1.  A mezőgazdasági mérnökasszisztens

a)  tudása

-    Ismeri a mezőgazdaság alapvető fogalmait, tényeit és összefüggéseit a legfőbb gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

-    Tudja és érti saját szakterületére vonatkozóan a mezőgazdasági termelés alapvető, általános és szakspecifikus ismeretanyagát, valamint gyakorlati alkalmazásának módszereit és eszközeit.

-    Ismeri a gazdálkodási és a termék-előállítási folyamatokat.

-    Ismeri szakterületének alapvető jogszabályait, a mezőgazdaság intézményi és gazdasági környezetét, a gyakorlati működtetés fontosabb jellemzőit, a gazdálkodó szervezetek működésének mechanizmusait.

-    Ismeri a feladatok megoldására szerveződő csoportok működési folyamatait, az irányításukra vonatkozó alapelveket.

-    Ismeri a mezőgazdaság alapvető etikai szabályait.

-    Ismeri a munkájához szükséges hardvereket, szoftvereket és informatikai eszközöket.

-    Alapszinten tájékozott a K+F tevékenység céljairól, fontosságáról.

-    Alapszinten ismeri szakterületének szókincsét legalább egy idegen nyelven.

b)  képességei

-    Munkáját a fenntartható mezőgazdasági termelés alapelveinek alkalmazásával végzi.

-    Képes saját szakterületén (növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszertermelés, erdőgazdálkodás, kertészeti termelés, stb.) a jártasságot igénylő feladatok előírások (útmutatók, technológiai leírások, jogszabályok) szerinti végrehajtására, dokumentálására.

-    Képes a szakterület rutin feladatainak elvégzéséhez szükséges, megfelelő módszerek és eszközök önálló megválasztására és alkalmazására.

-    Az elsajátított ismeretek birtokában képes a mezőgazdasági igazgatás, termelés és szállítás, árufeldolgozás és forgalmazás, valamint a vidékfejlesztés területén dolgozó mérnökök, munkáját segíteni úgy, hogy tisztában van a termelési folyamattal, annak irányításával.

-    Képes felmérni a feladatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

-    Képes önálló gazdálkodásra, csoportok irányítási feladatainak ellátására, a munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos felelős döntések meghozatalára és mindezek egészséget támogató voltának erősítésére.

-    Képes operatív szinten a problémák ok-okozati összefüggéseinek, hibalehetőségeinek a feltárására, magyarázatára, következtetések levonására, javaslatok megfogalmazására.

-    Szakmai és pénzügyi információkat gyűjt, tart nyilván és szolgáltat, szervezési, előkészítési és elemzési feladatokat végez, közreműködik a szakmai rendezvények, bemutatók és tanácskozások előkészítésében, szervezésében.

-    Megérti szakterülete kutatási projektjeinek céljait, valamint azok megvalósításában közreműködik.

-    Szaknyelven kommunikál munkatársaival és a vezetőkkel.

-    Képes tájékozódni egyszerű idegen nyelvű szakmai szövegekben.

-    Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét javító-támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.

-    Folyamatosan figyelemmel kíséri a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági, élelmezés-egészségügyi, munkavédelmi előírásokat, valamint betartja és betartatja azokat.

c)  attitűdje

-    Nyitott tudásának korszínvonalon tartására, a mezőgazdaság újabb eredményeinek befogadására.

-    Törekszik az újdonságok, a szakterülethez kapcsolódó folyamatok megismerésére, megértésére, alkalmazására.

-    Elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt.

-    Betartja a szakirányú etikai elvárásokat és a szakirányú viselkedéskultúra elveit; a jobbítás szándékával kritikusan, de együttműködési szándékkal szemléli saját munkáját és környezetében zajló szakmai tevékenységet.

-    Elfogadja szakmája társadalmi szerepét, értékeit.

-    Érdeklődő a tudományos kutatás iránt, és törekszik annak etikai szabályait megismerni és betartani.

-    Részt vesz a szakmai, vezetői fejlődését szolgáló továbbképzéseken, tréningeken.

-    Tudását fejleszti, és ehhez alkalmazza a tudásszervezés, önfejlesztés különböző módszereit, valamint a legkorszerűbb információs és kommunikációs eszközöket.

-    Tapasztalatait átadja.

d)  autonómiája és felelőssége

-    Fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott feladat megoldására.

-    Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését.

-    Ellenőrzi és szükség esetén intézkedik a munkavégzés feltételeiről.

-    Biztosítja a termelési folyamatok feltételeit.

-    Felelősséget vállal a rábízott munkaerő előírás szerinti munkavégzéséért.

-    Ellenőrzi a munkavégzéshez szükséges dokumentáció meglétét (hiányosság esetén ennek tényéről tájékoztatja munkahelyi felettesét).

-    A szakmai beszámolót önállóan készít el.

-    Felelős saját jogosultságainak naprakészen tartásáért (engedélyek megléte, kötelező továbbképzéseken való részvétel).

8.  A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditarányai

-    valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

-    a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit, amelyből a képzési ág szerinti közös modul: 10 kredit;

-    a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

9.  A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A gyakorlati képzés a felsőoktatási szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tangazdaság, tanműhely, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél szerezhető meg.