Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak

Képzéskereső

Böngészd át alapképzéseinket, mesterképzéseinket és szakirányú továbbképzéseinket a képzéskeresőben

Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök

 

Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Ecological Management of Urban Green Spaces postgraduate specialisation programme

 1. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: Engineer in Ecological Management of Urban Green Spaces

 1. A szakirányú továbbképzés besorolása:

        3.1 képzési terület szerinti besorolása: agrár képzési terület

        3.2 a végzettségi szint besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 5A
 • ISCED 2011 szerint: 6
 • az európai keretrendszer szerint: 6
 • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

        3.3 a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 622
 • ISCED-F 2013 szerint: 0812
 1. A felvétel feltétele(i):

        Agrár vagy műszaki képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.

 1. A képzési idő félévekben meghatározva: 4 félév

 2. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 1. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

7.1 A képzés célja: felsőfokú zöldfelület-fenntartó szakmérnökök képzése, akik naprakész és korszerű szakirányú tudásukkal magabiztosan tudják irányítani a települési zöldfelület-fenntartást.

A zöldfelület fenntartás terén országszerte tapasztalható a szakemberhiány. A képzés célja e hiány enyhítése, továbbá a szakterületen dolgozó állomány kompetenciájának növelése.

A főkertész mellett az ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök rendelkezik megfelelő szakmai kompetenciával a települési zöldfelületek üzemeltetése vonatkozásában.

7.2 Szakmai kompetenciák:

Az ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök

7.2.1 Tudása:

Ismeri

 • a települési zöldfelületek fenntartásának és kezelésének progresszív, ökológiai módszereit;
 • a biodiverz zöldfelületek létesítését, fenntartását,
 • és alkalmazni tudja a biológiai növényvédelemi módszereket;
 • a megtartó csapadékmenedzsmentet,
 • a korszerű talajerő-gazdálkodást és tápanyag utánpótlást;
 • a zöldfelületeken előforduló épített és gépészeti elemeket, korszerű műszaki ismeretekkel rendelkezik;
 • a zöldfelületi kataszter és értékleltár készítésének módszertanát,
 • a fenntartási és kezelési tervek készítését, és tudja értelmezni ezeket;,
 • a zöldfelület-fenntartást, valamint a kapcsolódó szakterületeket működtető intézményhálózatot, jogszabályi környezetet;
 • a szakterület szakmai szókincsét anyanyelven és angolul;
 • a hatékony kommunikáció formáit, módszereit.

Rendelkezik

 • magas szintű szaktudással és meggyőző erővel;
 • vezetői képességekkel ahhoz, hogy munkája során alvállalkozókat, beosztottakat irányítani tudjon.

7.2.2.   Képességei:

        Képes

 • a hagyományos és magas szintű kertészeti fenntartási ismeretek mellett az ökologikus gondolkodásmódra;
 • szemlélet képviseletére, alkalmazására és átadására, amely biztosítja a települési zöldfelületek funkcionális, de minél természetközelibb fenntartását;
 • az ökologikus zöldfelület-kezelés és tervezési metodika alkalmazására;
 • a zöldfelület-fenntartáshoz kapcsolódó tervekbe foglalt útmutatások alkalmazására;
 • a hatékony érdekérvényesítésre a települési önkormányzat rendszerében és a lakosság irányában;
 • önálló gazdálkodásra és pénzügyi tervezésre;
 • középvezetőként az alá besorolt szakmai állomány irányítására.

7.2.3.   Attitűdje:

 • magabiztos kertészeti szakismeret mellett jellemző rá az ökologikus gondolkodásmód;
 • munkáját a természet és környezet védelmének szem előtt tartásával végzi;
 • folyamatos szakmai megújulás iránti igénnyel rendelkezik;
 • a szakterületen évről évre korszerűbb technológiák, újabb növényfajok és fajták megismerésének iránti fogékonysággal rendelkezik;
 • vállalja és hitelesen képviseli az ökológiai zöldfelület-fenntartás társadalmi szerepét;
 • elfogadja a szakmai fejlődés, valamint az életpálya-tervezés fontosságát;
 • szakmai kérdésekhez konstruktívan, együttműködési szándékkal áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra;
 • befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt;
 • környezettudatos szemlélettel rendelkezik.

7.2.4.   Autonómiája és felelőssége:

 • önállóan képes szervezni és irányítani a települések zöldfelületeinek fenntartását;
 • felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai-jogi-etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul;
 • a szervezeti egységek szintjén önállóan gyakorolja a menedzsmentfunkciókat, döntéseiért felelősséget vállal, szakmai irányelvek szerinti éves, középtávú és hosszú távon tervez;
 • felelősen irányítja a beosztott munkavállalókat és alvállalkozókat.
 1. A szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

8.1. Természettudományos ismeretek:            5-9 kredit

8.2. Gaz­da­sá­gi és hu­mán is­me­re­tek:               20-28 kredit

8.3. Szakmai specifikus ismeretek:                  40-48 kredit

8.4. Dif­fe­ren­ciált szak­mai is­me­re­tek:             11-19 kredit

8.5. Terepgyakorlat (szakmai gyakorlat):         15 kredit
8.6. Szakdolgozat:                                              15 kredit


Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,
 • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.

A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.