Képzések

Tartalom megjelenítő

Protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakirányú továbbképzés

MIND

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja:
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a protokoll minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben elősegíteni intézményük nemzetközi kapcsolatait mind az állami, mind a versenyszférában, így jól képzett, gyakorlati tudás birtokában álló szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a helyi önkormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények protokoll és nemzetközi osztályai, valamint a multinacionális cégek számára.

Képzési terület: társadalomtudomány
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 20 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: péntek és szombati napokon.

Részvétel feltétele: a képzésben bármely képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

Az ideális jelentkező:
Azokat a jelentkezőket várjuk, akikre az etikus és felelősségteljes hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során. Tevékenysége során figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre, illetve a kulturális és ökológiai fenntarthatósági szempontokra. Hatékonyan tud együttműködni interkulturális kihívásokkal járó környezetben, személyekkel és szervezetekkel egyaránt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: protokoll és nemzetközi kapcsolatok szakembere.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzési szakon végzett hallgató képes:
-    egy közép-, illetve felsővezető mellett a hazai és nemzetközi protokollfeladatok elvégzésére;
-    állami szintű protokollesemények szervezésére;
-    szaktárcák protokoll- és nemzetközi osztályán referensi feladatokat ellátni;
-    nemzetközi diplomáciai kapcsolatok ápolására;
-    magas szintű állami delegációs programok szervezésére;
-    nemzetközi üzleti kapcsolatok ápolására;.
-    nemzetközi konferenciák, kongresszusok szervezésére és lebonyolítására;
-    az aktív és passzív viselkedéskultúra-elemek, valamint alapvető protokollismeretek helyes, EU-konform alkalmazására;
-    a helyes és megfelelő színvonalú írásbeli és szóbeli kommunikációs alkalmazására, a szervezet/cég egységeivel, munkatársakkal, ügyfelekkel, továbbá külső partnerekkel történő megfelelő színvonalú kapcsolattartásra, és ennek tükrében a cégarculat közvetítésére;
-    vezető meetingek, szakmai értekezletek, konferenciák megszervezésére és lebonyolítására.
Személyes adottságok, készségek:
-    etikus és felelősségteljes hozzáállás jellemzi
-    ismeri a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés,
a projektvezetés szabályait és etikai normáit;
-    konstruktív, együttműködő és kezdeményező a rendszeres és projektjellegű csoportmunkában;
-    hatékonyan együttműködni interkulturális kihívásokkal járó környezetben, személyekkel és szervezetekkel egyaránt;
-    szakmai hálózatépítésre a hazai turisztikai szektor nemzetközi hatékonyságának növelése érdekében;
-    következtetései, valamint az őket megalapozó tudás és érvelés világos és egyértelmű kommunikálására.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak protokoll, kommunikáció és nemzetközi kapcsolatokért felelős területi főosztályok, ágazati szervek pozícióinak betöltésére az alábbi környezetben:
-    államigazgatási szervek (minisztériumok, központi hivatalok, önálló autonóm szervezetek);
-    önkormányzatok;
-    civil szervezetek;
-    nemzetközi szervezetek, diplomáciai és konzuli külképviseletek;
-    multinacionális cégek;
-    protokoll- és rendezvényszervező ügynökségek;
-    idegenforgalmi területhez kapcsolódó intézmények (szállodaipar, vendéglátóipar, utaztatás).

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretek: 10-15 kredit
Illem-, etikett-, protokoll-alapismeretek; konferencia- és rendezvényszervezési alapismeretek; tárgyalástechnika.
Szakmai törzsanyag: 30-40 kredit
Bevezetés a nemzetközi jogba; az európai uniós jog alkalmazása Magyarországon; diplomáciatörténet; diplomáciai és állami protokoll; közjogi és igazgatási alapismeretek; állami és önkormányzati protokoll; nemzetközi szervezetek és gazdaságdiplomácia; üzleti/corporate protokoll és civil szervezetek protokollja; katonai és sportprotokoll; kommunikáció és protokoll idegen nyelvi alapismeretei.
Választható ismeretek: 3-10 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: 5 kredit

Jelentkezési határidő: tavaszi félévben induló képzés esetén: 2022. január 14, őszi félévben induló képzés esetén: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: tavaszi félévben 2022. február 28., őszi félévben 2022. szeptember 30.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Szakfelelős neve: Dr. Tóth Krisztina
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: toth.krisztina@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 70 324-9348
Honlap: https://uni-mate.hu

Kapcsolattartó neve: Dr. Suhajda Csilla
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: suhajda.csilla@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 2060 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu