Képzések

Tartalom megjelenítő

Lovasterápiás szakember szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

140000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a lovasterápiát, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel (lovas oktató-edző, gyógypedagógus, pszichológus, gyógytornász, különböző szakorvos) együttműködve. A képzésben résztvevők megismerkednek az állattal segített aktivitás módszereivel a pedagógiában, gyógypedagógiában, ezen belül a lovasterápiával, s ennek ágaival (a hippoterápiával, a gyógypedagógiai lovaglással és voltizsálással, lovas pszichoterápiával, illetve a parasporttal). Ismereteket szereznek arról, hogyan egészíthető ki a lovas aktivitás beépítésével a hagyományos pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai munka, a ló szocializációs, motivációs, empátiás képessége, az emberi szervezetre gyakorolt kedvező fiziológiai, pszichológiai, szociális hatása révén. Elsajátítják a lovas aktivitás beillesztéséhez szükséges módszertani lépéseket, megismerik azokat a speciális feladatcsoportokat, amelyeket az alapképzettségüknek megfelelő szakterületen alkalmazhatnak. Ezenkívül betekintést nyernek az állatok viselkedésének tanulmányozásába, a zoopedagógiába, továbbá megismerkednek a társállatok tartásának jótékony hatásaival. A szakember az oklevél megszerzésével önálló lovasterápiás tevékenység elvégzésére jogosult.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 140.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: 2-3 hetente, péntek délután és szombat.

Részvétel feltétele:
-    legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség az alábbi szakok valamelyikéről: ápolás- és betegellátás alapszak gyógytornász szakirány, gyógypedagógia, konduktor, pszichológia;
-    vagy általános orvos osztatlan képzésben (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség.
További feltétel:
-    meglévő díjugrató rajtengedély vizsga (komplex), vagy
-    hogy a hallgató biztos lovas üléssel rendelkezzen, tudjon önállóan osztályban lovagolni a három alap jármódban, és ismerje a patanyomfigurákat - Caprilli I. program.

Az ideális jelentkező: az a gyakorló szakember/pedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani, valamint új szakképzettséget szeretne szerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: lovasterápiás fejlesztő szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák:
Tudása:
-    érti és szakképzettségének megfelelően használja a társtudományok szaknyelvét;
-    tájékozott a neveléstudomány, a társtudományok és határtudományok aktuális kutatási eredményeiről, a szaktudomány és a szakmódszertan alapelveiről, összefüggéseiről, különös tekintettel a lovasterápiás tevékenységekről;
-    ismeri és alkalmazza a differenciált fejlesztést és az adaptív nevelés-oktatást;
-    ismeri a lovasterápiával foglalkozó szakemberek lehetőségeit hazai és nemzetközi vonatkozásban;
-    ismeri és alkalmazza a (gyógy)pedagógusi tevékenységet meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit, a szakmapolitika fejlesztési irányait, a kliensekkel végzett vizsgálatok, kutatások, fejlesztések etikai alapelveit;
-    rendelkezik a (gyógy)pedagógiai folyamatok és a lovasterápiás fejlesztés tervezéséhez, szervezéséhez, szakmai fejlesztések előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges elméleti és módszertani tudással, a lovasterápiás szakember szerepének és hatékony munkájának lehetőségeivel, eszközeivel, az eljárások jelentőségével;
-    alapvető ismeretekkel rendelkezik a lovasterápiás szakember tevékenységének jelentőségéről minden intézménytípusra vonatkozóan a mindennapi alkalmazhatóság és feltételrendszer tekintetében;
-    alapvető állattenyésztési és gondozási ismeretekkel rendelkezik;
-    ismeri az állatvédelem fontosságát, betartja és betartatja az állatvédelmi irányelveket;
-    tisztában van a társállatok jelentőségével, fontosságával a családban;
-    zoopedagógiai ismereteit hasznosítani tudja a lovasterápiás fejlesztő munkája során;
-    tisztában van a lovasterápiás tevékenység törvényi szabályozásával, azt munkája során magára nézve kötelező érvényűen be is tartja;
-    ismeri a lovasterápiás aktivitások alapelveit, módszertanát és a kapcsolódó pedagógiai, intervenciós lehetőségeket;
-    alapvető ismeretekkel rendelkezik a humán fejlődésneurológia, fejlődéstan témaköréből;
-    ismeri a gyerekek, fiatal felnőttek nevelési, oktatási, fejlesztési, céljait, tartalmait, a folyamatok összefüggéseit;
-    alapvető ismeretekkel rendelkezik a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről;
-    ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó elméleteket, a szereppel kapcsolatos elvárásokat, a pedagógusszemélyiség jellemzőit, az önreflexióhoz és önkorrekcióhoz szükséges alapvető módszereket, az alapvető pedagógusi kommunikáció szempontjait;
-    ismeri a szakmai együttműködés és teammunka alapelveit, útjait és megvalósításának módszertanait;
-    tájékozott a krízis- és válsághelyzetekben alkalmazható segítségnyújtás, mentálhigiénés támogatás lehetőségeiről.
Képességei:
-    értelmezni és használni képes saját pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez a szaktudomány, a neveléstudomány és a társtudományok új eredményeit a pedagógiai jelenségek és problémák többszempontú elemzése során;
-    képes a lovasterápiás szakember szerepének és feladatainak értelmezésére, tevékenységére és eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai munkáját irányítani az eredményes együttműködés szempontjából;
-    etológiai alapismereteit a gyakorlatban alkalmazni tudja;
-    képes lovasterápiás fejlesztőprogram differenciált tervezésére;
-    a fejlesztés, nevelés területén alkalmazható lovasterápiás intervenciós módszereket a gyakorlatban alkalmazni tudja;
-    gyógypedagógiai pszichológia ismereteit a gyakorlati munkája során hasznosítani tudja;
-    az atipikus fejlődésmenet sajátosságainak ismerete alapján képes az adott személy sajátos fejlődését figyelembe venni a lovasterápiás tevékenység megtervezésekor;
-    gondolatait koherensen képes megfogalmazni, a szakmai terminológiát használni és eredményeit rövidebb terjedelmű publikációk formájában elkészíteni, előadás formájában bemutatni;
-    képes saját pedagógiai tevékenységének hatását felmérni és kritikusan elemezni, pedagógiai tapasztalatait és nézeteit reflektív módon értelmezni, értékelni, majd ezek alapján a szükséges önkorrekciót végrehajtani;
-    képes a teammunkához szükséges kooperációra, kommunikációra.
Attitűdje:
-    fontosnak tartja szakmai munkájában a lovasterápiás szakember kompetenciakörének meghatározását, szerepének hangsúlyozását, team munkában való megjelenését, széles körű szakmai együttműködését, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítését a minőségi munka érdekében;
-    szakmailag megalapozott szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett a tényeken alapuló szakmai elemzések iránt a szakmai etika elfogadása és alkalmazása mellett;
-    felkészültségéhez a lovasterápiás szakember tevékenységének fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önfejlesztésre, a megújulásra, az önreflexióra, a szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, a legújabb eredmények megismerésére, törekszik az élethosszig tartó tanulásra;
-    nyitott a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységének munkája iránt, nyitott az innovatív fejlesztések megismerésére.
-    a lovasterápiás foglalkozásokon részt vevő személyeket és hozzátartozóikat – azok igényeit figyelembe véve – informálja az alkalmazni kívánt koncepcióról, eljárásról, módszerről, illetve ezek eredményeiről;
-    nyitott az innovatív pedagógiai elképzelések és megoldások megismerésére, törekszik a bizonyítékalapú módszerek alkalmazására;
-    mérlegeli a szakmai problémák sokoldalú módszertani megközelítésének lehetőségeit;
-    a mindennapi pedagógiai munka, az innovatív tevékenységek során nyitott a team-munkára.
Autonómiája és felelőssége:
-    reálisan méri fel saját kompetenciáját, lehetőségeit, hiányosságait;
-    döntéseiben szakmai szempontokat juttat érvényre;
-    felelősséget vállal a kliens fejlődése érdekében a szakmai közösség együttműködésének elősegítésében, támogatásában, a felelős gondolkodásra ösztönzésben;
-    tiszteletben tartja mások kompetenciahatárait, a teammunka során határozottan képviseli saját szakmai elveit, tapasztalati tudását, de a hatékony együttműködés érdekében a többi résztvevő törekvéseit is érvényesülni hagyja;
-    kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben;
-    felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Lóval asszisztált fejlesztő szakember modul: 55 kredit
-    Gyógypedagógiai alapok (12 kredit)
-    Lótenyésztési alapok (12 kredit)
-    Szakspecifikus alapok (3 kredit)
-    Lovas alapismeretek (28 kredit)
Lovasterápiás szakember modul: 55 kredit
-    Szakspecifikus gyógypedagógiai ismeretek (20 kredit)
-    Humán orvosi ismeretek (10 kredit)
-    Szakspecifikus lovasterápiás ismeretek (25 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: portfólió, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    rajtengedély vizsga szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 23.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Iváncsik Réka (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor út. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; ivancsik.reka@uni-mate.hu;
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu