Képzések

Tartalom megjelenítő

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés

Gödöllő

Gyöngyös

Kaposvár

felsőoktatási szakképzés

Képzés munkarendje:

nappali

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja nappali munkarenden:

200000 Ft/félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés (Business Administration and Management)

  2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

  - szakképzettség: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens

  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Administration Assistant

  3. Képzési terület: gazdaságtudományok

  4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

  3221 Irodai szakmai irányító, felügyelő

  3615 Statisztikai ügyintéző

  3641 Személyi asszisztens

  4112 Általános irodai adminisztrátor

  4114 Adatrögzítő, kódoló

  4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

  4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

  4136 Iratkezelő, irattáros

  4224 Ügyfél- (vevő)tájékoztató

  4225 Ügyfélszolgálati központ tájékoztatója

  4226 Lakossági kérdező, összeíró

  5. A képzési idő félévekben: 4 félév

  6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék).

  - Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

  - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

  7. A felsőoktatási szakképzés célja

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

  7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

  7.1.1. A gazdasági menedzser-asszisztens

  a) tudása

  - Ismeri a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmait, elméleteit, tényeit, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

  - Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.

  - Birtokában van a szakterület legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve probléma-megoldási módszereinek.

  - Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.

  - Rendelkezik a szakterületen releváns egyéni és kisvállalkozói tevékenység előkészítéséhez, indításához szükséges ismeretekkel.

  - Rendelkezik a sikeres menedzseléséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel, beleértve a formális és informális szabályozási környezetet is.

  - Rendelkezik a vállalkozás egyes folyamatainak tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, döntés-előkészítési és operatív feladataiban való aktív részvételhez szükséges ismeretekkel.

  - Ismeri a vállalkozás üzleti tervkészítési folyamatát és az üzleti terv fejezeteit. Ismeri a pályázati lehetőségeket felkutatásának és előkészítésének technikáit.

  - Ismeri a vállalati folyamatokat támogató informatikai és irodatechnikai eszközöket.

  - Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is.

  b) képességei

  - Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával képes a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjteni, rendszerezni, egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.

  - Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt.

  - Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.

  - Képes egyszerű gazdaságossági számítások, költségkalkulációk elvégzésre.

  - Képes a gazdasági folyamatok, szervezeti események következményeinek megértésére, alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására.

  - Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni és önállóan végezni.

  - Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységét a jogi és gazdasági környezet változásával értékelni és fejleszteni.

  - Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel.

  - Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez.

  c) attitűdje

  - Kritikusan szemléli saját munkáját.

  - Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.

  - Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.

  - Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.

  - Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást.

  - Törekszik az egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenység fejlesztésére és a változó környezethez igazodni.

  - Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével.

  - Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír.

  d) autonómiája és felelőssége

  - Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.

  - Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.

  - Munkaköréhez és munkafeladatához kapcsolódón önállóan követi a szakmai és jogi környezet változásait. Kritikus, vitás esetben igénybe veszi munkatársai, illetve vezetői segítségét.

  - Egyéni és kisvállalkozói tevékenységet önállóan vezet.

  - Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni.

  - Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit. Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére.

  8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

  - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

  - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;

  - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit.

  9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

  A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

  10. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények

  Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.