Kreditelismerési eljárás

Kreditelismerési eljárás

Last modified: 17. October 2022

A kreditelismerési eljárás a mesterképzésre történő jelentkezéssel párhuzamosan futó eljárás, mely során az Egyetem azt vizsgálja, hogy a Jelentkező a végzettségi szintje és szakképzettsége (bemeneti szakja) alapján felvehető-e az általa megjelölt mesterképzésre?

A kreditelismerési eljárást akkor kell kezdeményeznie a Jelentkezőnek, ha a MATE mesterképzései BEMENETI SZAKJAIT tartalmazó táblázatban az általa elvégzett vagy jelenleg végzett szak(ok) a részleges kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok között szerepel(nek) vagy a megjelölt mesterképzési szaknál egyáltalán nem szerepel(nek) a táblázatban. A táblázat az egyes szakok képzési és kimeneti követelményeit tartalmazó, a felsőoktatásért felelős miniszter által a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 16/A. §-a értelmében a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett hivatalos kiadvány (hatályos képzési és kimeneti követelmények) alapján készült, továbbá tartalmazza azokat a szakokat is, melyek a hivatalos kiadványban nem szerepelnek bemeneti szakként, azonban ezeket az Egyetem teljes vagy részleges kreditérték beszámítással bemeneti szakként elfogadja. A lefolytatott kreditelismerési eljárások eredményeképpen az Egyetem által teljes vagy részleges kreditérték beszámítással elfogadott szakok listája bővülhet.

A kreditelismerési eljárás lefolytatását a 2023. évi felvételi eljárásokra vonatkozóan (keresztféléves felvételi eljárás, általános /szeptemberi/ felvételi eljárás, székhelyen kívüli, határon túli képzések felvételi eljárása) 2022. október 15-től kezdődően elektronikus formában lehet kérelmezni az alábbi oldalon.

A kreditelismerési kérelemhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató (PDF)

A kreditelismerési eljárás díja 5.000 Ft szakonként, melyet a jelentkezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg elektronikus fizetési rendszeren keresztül kell megfizetnie (OTP Mobil SimplePay). A befizetésről szóló visszaigazoló e-mail üzenetet szíveskedjen a kérelemhez PDF formátumban feltölteni. A befizetés igazolásának kérelemhez csatolása nélkül a kreditelismerési kérelem nem nyújtható be.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a kreditelismerési eljárás – amely a mesterszakokra vonatkozó bemeneti követelmény teljesítésének vizsgálatát jelenti – a felvételi eljárástól független, a kreditelismerési kérelem elfogadása nem jelent a képzésre történő automatikus felvételt!

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

  • felsőfokú oklevél (amennyiben már rendelkezik oklevéllel) eredeti példányának szkennelt változata PDF formátumban, lappáros oklevél esetén mindkét lapról egy fájlba összefűzve;
  • oklevélmelléklet vagy törzslap kivonat vagy leckekönyv vagy kreditigazolás eredeti (felsőoktatási intézmény által hitelesített) példányának szkennelt változata PDF formátumban, egy fájlba összefűzve.

Milyen végzettség és szakképzettség esetén szükséges kreditelismerési eljárást kezdeményeznem?

Akkor szükséges kreditelismerési eljárást kezdeményeznie, ha az elvégzett szakja vagy folyamatban lévő tanulmányai a MATE mesterképzései bemeneti szakjait tartalmazó táblázatban részleges kreditérték beszámítású szakként szerepel vagy egyáltalán nem szerepel a táblázatban. Mindenképpen kreditelismerési eljárást kell kérelmeznie, amennyiben külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oklevéllel rendelkezik vagy külföldi intézményben fog oklevelet szerezni.

Meddig kell kérelmeznem a kreditelismerési eljárást?

A 2023. évi keresztféléves felvételi eljárásra vonatkozóan 2022. december 15-ig, a 2023. évi általános felvételi eljárásra vonatkozóan 2023. június 1-ig, a 2023. évi pótfelvételi eljárásra vonatkozóan 2023. augusztus 9-ig, a székhelyen kívüli, határon túli felvételi eljárásra vonatkozóan 2023. augusztus 21-ig kell kérelmezni a kreditelismerési eljárás lefolytatását.

A kérelem benyújtásának szükségességére minden érintett jelentkezőt az Egyetem e-mail üzenetben a felvételi jelentkezés során megadott e-mail címén felszólít.

A kérelem fenti határidőkön túl történő benyújtása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a kérelem elbírálása az érintett felvételi eljárás vonalhúzásáig megtörténik.

Mi történik a kérelem benyújtása után?

A kérelem benyújtását követően egy automatikus e-mail üzenetet fog kapni arról, hogy a kérelmét benyújtotta. Amennyiben nem kapja meg az üzenetet, akkor kérjük szíveskedjen ellenőrizni a levelezése spam (levélszemét) mappáját. Ha ott sem található a levél, akkor vélhetően elírta az e-mail címét vagy a kérelem kitöltésének végén nem nyomta meg az „Elküldés” gombot. Amennyiben az e-mail címét írta el, kérjük a helyes e-mail címét a nevének és azonosító adatainak megadásával az alábbi e-mail címre szíveskedjen megküldeni: kreditelismeres@uni-mate.hu. Amennyiben az „Elküldés” gombot nem nyomta meg, akkor a kérelem ismételt kitöltése szükséges.

A kérelem benyújtását követően a kérelmével kapcsolatos adatokat továbbítjuk az adott mesterképzési szakot gesztoráló intézet Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága elnökének és titkárának. A kérelme ügyében az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság fog döntést hozni.

Amennyiben szükséges, az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság e-mail üzenetben hiánypótlásra szólítja fel Önt.

Mennyi időn belül történik döntés?

A kérelmek elbírálására 30 nap áll az illetékes Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság rendelkezésére. Hiánypótlás esetén az elintézési (ügyintézési) határidő kezdőnapja az a nap, amelyen a jelentkező a hiánypótlási felhívásának eleget tett. A Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a kérelem érdemi elbírálásához egyéb igazoló dokumentumokat is bekérhet.

Milyen döntés születhet?

Az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság a kérelmet elfogadja vagy elutasítja. A kérelem elfogadása esetén a MATE mesterképzései bemeneti szakjait tartalmazó táblázatban az utolsó oszlopban szereplő ismeretek közül írhat elő különbözeti tantárgyakat, melyet a mesterképzésre történő felvétel esetén a mesterképzéssel párhuzamosan köteles teljesíteni.

Amennyiben a kreditelismerési kérelem elutasításra kerül, akkor a jelentkezőt ki kell zárni a felvételi eljárásból. A kérelem elutasítása esetén az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság javasolhatja a jelentkező részére ún. részismereti képzés elvégzését, mely képzésre a Bizottság a sikeres kreditelismerési eljárás lefolytatásához bizonyos tantárgyak elvégzését javasolja a határozatában. Ezt követően a részismereti képzésre bármelyik félévre vonatkozóan lehet jelentkezni az aktuális jelentkezési határidőig a későbbiekben részletezett módon.

Hogyan kapom meg a kreditelismerési határozatot?

A kreditelismerési határozatot postai úton ajánlott, tértivevényes küldemény formájában küldjük ki Önnek, az eljárás során Ön által megadott levelezési címre.

Mi a teendőm a határozattal?

Kérjük őrizze meg a határozatot, mivel azt a sikeres felvételi eljárást követő beiratkozásra magával kell hoznia és különbözeti tantárgyak teljesítésének kötelezettsége esetén az alapján fogja a tanulmányi adminisztráció a különbözeti tantervét létrehozni a NEPTUN TR-ben. A határozatot a www.felvi.hu honlap jelentkezési felületére nem kell feltölteni!

Mit tegyek, ha nem kaptam meg a határozatot?

Kérjük ezen körülményt a kreditelismeres@uni-mate.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni.

Meddig érvényes a határozat?

A kreditelismerési határozat az adott tárgyévi felvételi eljárásokra (jelen esetben a 2022. évi keresztféléves felvételi eljárás, a 2022. évi általános felvételi eljárás és a 2022. évi pótfelvételi eljárás) érvényes. Amennyiben a Kérelmező kérelme az egyik felvételi eljárásban elutasításra került, a soron következő eljárásban újabb kérelemmel élhet.

Kreditelismerési kérelmem elutasítása esetén hogy tudok részismereti képzésre jelentkezni?

A részismereti képzés jelentkezési lapja elérhető az Oktatási Igazgatóság honlapján (link: http://oig.uni-mate.hu/nyomtatvanyok) „Részismereti képzésre jelentkezés” néven. A részismereti képzés kizárólag önköltséges finanszírozási formában indul. A részismereti képzés önköltségi díja a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzat 1. sz. melléklete alapján: 10 kredit felvételéig 60.000 Ft/félév, a fölött kreditenként 6.000 Ft/félév, kivéve a végzett tanítók részére a műveltségterületi képzéshez, ahol: 150.000 Ft/félév. A fizetendő önköltségi díj összegét a tantárgyfelvétel lezárását követően az Oktatási Igazgatóság állapítja meg és írja ki a NEPTUN TR-en keresztül 15 napos fizetési határidővel.

A részismereti képzésre őszi félévre augusztus 21-ig, tavaszi félévre január 20-ig lehet jelentkezni.

A részismereti képzés nappali vagy levelező munkarendben indul és a részt vevő hallgató azon tantárgyak közül választhat, melyek a félévben az adott munkarendben teljes kurzussal indításra kerülnek.

Mi a teendőm a részismereti képzés (javasolt tantárgyak) elvégzését követően?

A részismereti képzés és a javasolt tantárgyak elvégzését követően ismételten kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.

Mi a teendő akkor, ha már rendelkezem korábbi kreditelismerési határozattal?

Amennyiben korábban a MATE-hez vagy valamely jogelődjéhez kreditelismerési kérelmet nyújtott be, mely ügyben határozat született, akkor az Egyetem által kiküldött, kreditelismerési eljárás kezdeményezésére vonatkozó felszólító levélre válaszul 8 napon belül szíveskedjen szkennelt formában megküldeni a korábban kapott határozatot. A korábbi határozatot továbbítani fogjuk a képzést gesztoráló intézet Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága részére, a Bizottság az időközben bekövetkezett alapképzési tanterv változások (tantárgynév és/vagy kredit érték változása) függvényében újabb határozatban pontosíthatja az előírt különbözeti tantárgyak körét. Amennyiben a korábbi kreditelismerési határozatot válasz e-mailben nem küldi meg, akkor kizárásra kerül a felvételi eljárásból. A 2021. október 15-től benyújtott és elbírált kreditelismerési kérelmek ügyében született határozatokról az Egyetem egységes nyilvántartást vezet, tehát szükség esetén az Egyetem is vissza tudja keresni a jelzett dátumot követően keletkezett kreditelismerési határozatot.